Lausunto: Kevytautolaeissa monenlaisia ongelmia – lait kumottava pikaisesti

Julkaistu 18.9.2019 |

Kevytautolait pitäisi kumota pikaisesti sen sijaan, että niiden voimaantuloa siirretään. Jos tai kun nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta halutaan parantaa, olisi selvitettävä EU-tasolla, mitkä olisivat siihen parhaat keinot. Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaosto antoi aiheesta lausuntonsa eduskunnalle tänään.

Kiisteltyjen kevytautolakien voimaantuloa ollaan siirtämässä vuodella eteenpäin. Lykkäyksen aikana lainsäädäntöä yritetään korjata siihen kuntoon, että se voisi astua voimaan myöhemmin. Moottoripyöräjaoston mielestä siirtäminen ei muuta nykytilannetta ja samalla Suomi saattaa joutua rikkomusmenettelyn kohteeksi. Lisäksi Suomen oikeuskansleriviraston mukaan mahdollisten lakimuutosten läpimeno EU:ssa olisi hyvin epätodennäköistä.

– Siirrolla vain varmistettaisiin markkinahäiriön jatkuminen. Kevytautolait ovat jo valmisteluvaiheessa aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia menetyksiä sekä kuluttajille että yrityksille, sanoo moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa.

Kevytautolait ovat ongelmallisia monesta näkökulmasta. Tavoitteena on ollut saada kevytautot rekisteröityä traktoriksi, jota saisi kuljettaa mopokortilla. Henkilöautosta ei kuitenkaan saa millään keinolla muutettua traktoria eikä traktoria edes saa ajaa mopokortilla.

– Kevytautoja puolustetaan usein vetoamalla nuorten kuljettajien turvallisuuteen. Teillä on kuitenkin muitakin liikkujia, joiden turvallisuus Euroopan komissionkin mukaan heikkenisi merkittävästi, jos kevytautot tulisivat mukaan liikenteeseen. Kevytauto on massaltaan yli kolme kertaa mopoauton kokoinen ja teholtaan moninkertainen. Lisäksi nuorten kuljettajien tiedetään ottavan liikenteessä tavallista enemmän riskejä. Tällainen yhdistelmä olisi merkittävä riski muille tiellä liikkujille.

Kevytautojen myötä myös liikenteen päästöt kasvaisivat. Trafin selvityksen mukaan liikenteeseen voisi tulla jopa 41 000 kevytautoa, ja liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan 20 000. Mopoautoja on tällä hetkellä noin 8 100 eli molemmat arviot ovat moninkertaisia siihen verrattuna. Trafin keskivertoskenaarion mukaan hiilidioksidipäästöt kasvaisivat 20 prosenttia, mikä on räikeästi ristiriidassa Suomen liikenteelle asetettujen päästötavoitteiden kanssa.

Erityisesti heikkenevän talouden aikana on muistettava myös kevytautojen vaikutus toimialan liiketoimintaedellytyksiin. Mopoautojen myynti on jo nyt romahtanut käytännössä nollatasolle ja myös L-luokan ajoneuvojen eli kaksipyöräisten myynti on laskenut. Työllisyysvaikutukset alalla näkyvät jo nyt.

– Epämääräinen tilanne näkyy myös mopoautojen omistajien kukkarossa, sillä mopoautojen jälleenmyyntiarvo on jo nyt romahtanut. Yhteensä voidaan puhua kymmenistä miljoonista euroista, Summa muistuttaa.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa alla.

 

Lisätietoja:

 

Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa

040 142 1993

 

Moottoripyöräjaoston asiamies Hannu Kyyhkynen

050 599 4942

 

 

 

LAUSUNTO  18.9.2019

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä

Lausuntopyyntö diaarinumero: LVM/1406/03/2019)

 

Tausta

Euroopan komissio antoi jo lainvalmisteluvaiheessa huomautuksen (24.9.2018, Ilmoitus 2018/289/FIN) valtioneuvostolle kevytauto -hankkeesta. Komission vastustuksesta huolimatta Suomessa hyväksyttiin laki kevytautoista, jonka tuli astua voimaan 1.11.2019.

Euroopan komissio antoi Suomen nykyiselle hallitukselle uuden, selkeämmän mutta saman-sisältöisen huomautuksen kevytautolakien EU-lainsäädännön vastaisuuksista 1.8.2019 8 (C (2019) 5939) sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksistä 8.8.2019 päivätyn huomautuksen (C (2019) 6063).

Hallitus esittää, että komission moittimien kevytautolakien voimaantuloa siirrettäisiin yhdellä vuodella. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lainsäädäntöä yritetään korjata siihen kuntoon, että se voisi astua voimaan myöhemmin. Hallituksen esitys voimaantulon siirrosta odotetaan annettavan jo syyskuun aikana.

 

Teknisen Kaupan Liitto ry, Moottoripyöräjaoston lausunto:

Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen yhdellä vuodella ei muuta nykytilannetta ja samalla Suomi riskeeraa rikkomusmenettelyn kohteeksi joutumisen.

Lakien voimaantulon siirto vain varmistaisi markkinahäiriön jatkumisen. Tilanne on kuluttajien sekä yritysten oikeusturvan näkökulmasta kestämätön. Kevytautolait ovat jo valmistelu-vaiheessa aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia menetyksiä niin kuluttajille kuin yrityksille.

Lisäksi lait heikentäisivät voimaantullessaan liikenneturvallisuutta ja olisivat myös ristiriidassa Euroopan Unionin Suomelle asettaman päästövähennystavoitteen kanssa.

Siirto aiheuttaisi korvausvaateiden määrän moninkertaistumisen, varsinkin kun mahdollisten lakimuutosten läpimeno Euroopan Unionissa olisi Suomen oikeuskansleriviraston mukaan hyvin epätodennäköistä.

Kevytautolait on kumottava mahdollisimman nopeasti ja sen sijaan olisi selvitettävä, miten liikenneturvallisuutta voidaan parhaiten EU-tasolla edistää nuorten kuljettajien, etenkin mopoilijoiden keskuudessa.

 

Perustelut:

1. Nykyiset kansallisesti hyväksytyt kevytautolait ovat EU-lainsäädännön vastaiset (Lähde: Komissio C (2019) 5939, (C (2019) 6063))

 • Henkilöautoa ei saada millään keinolla muutettua traktoriksi, eikä traktoria saa ajokorttidirektiivin mukaan ajaa mopokortilla.
 • Nopeusrajoituksen alentaminen esimerkiksi 45 km/tunnissa, vetokoukun asentaminen tai sallitun henkilöpaikkamäärän laskeminen kahteen ei muuta henkilöautoksi tarkoitetun M1-luokan ajoneuvoa traktoriksi.
 • AM ajokortti ei oikeuta raskaampien, nopeampien ja teholtaan suurempien ajoneuvojen kuljettamiseen.

Oikeuskanslerin viraston johtopäätökset (4.9.2019)

Kevytautolakien voimaantuloa on mahdollista siirtää uuden hallituksen esityksen perusteella hyväksyttävällä lailla EU-lainsäädännössä (esimerkiksi ajokorttidirektiivin uudistus) haettavan ratkaisun löytämiseksi. Tämä on perusteltua vain, jos on olemassa realistisia mahdollisuuksia sille, että ongelma voidaan EU-lainsäädännön uudistamisen yhteydessä ratkaista.

Näyttää siltä, että puhtaasti kansallisessa lainsäädännössä komissiota tyydyttävän ratkaisun hakeminen on vielä vaikeampaa. Lakien voimaantulon lykkäyksessä on tärkeää eri markkinaosapuolten ja yksityisten henkilöiden luottamuksen suojaamiseksi viestiä, ettei lykkäys ole selvästi johtamassa mihinkään tiettyyn ennalta määrättyyn ratkaisuun.

EU-oikeuden kanssa komission arvion mukaan ristiriidassa olevia lakeja toimeenpanevien valtioneuvoston asetusten antamista ei voi oikeudellisesta näkökulmasta suositella! https://www.lvm.fi/documents/20181/985161/Oikeuskanslerin%20kannanotto%20kevytautoja%20koskevassa%20asiassa%204.9.2019.pdf/5c09cee9-260d-4cc4-aa25-1641572ca16f

 

2. Kevytautolakien voimaantulo heikentäisi liikenneturvallisuutta (Lähde: Komissio C (2019) 5939, (C (2019) 6063),Trafi 4/2018, Liikennevirasto)

Kevytautolakien voimaantulosta seuraisi komission mukan merkittäviä turvallisuusongelmia haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille, joita ovat esimerkiksi pienet lapset, jalankulkijat, pyöräilijät. Erityisesti taajama-alueilla ja koulujen läheisyydessä turvallisuusriskit kasvaisivat merkittävästi.

 • Kevytauto on massaltaan yli kolme kertaa mopoauton kokoinen, teholtaan moninkertainen, joka törmäystilanteissa muodostaa massiivisen riskin muille yllä mainituille tiellä liikkujille. Nuorten (15-17) vuotiaiden kuljettajien tiedetään ottavan liikenteessä riskejä tavallista enemmän.
 • Huomioitavaa on myös, että myös kevytautojen nopeusrajoitin on mahdollista kiertää ja näin kevytauton maksiminopeus voi olla 160 km/h tai enemmän. Mopoautojakin voidaan toki virittää, mutta niiden maksiminopeus on viritettyinäkin enintään 70 km/h ja niiden massa on huomattavasti kevytautoja matalampi.
 • Kun peruskouluikäinen on tällä vuosikymmenellä kuollut tai loukkaantunut onnettomuudessa korkeintaan kahdensadan metrin päässä lähimmästä koulusta noin 80 prosentissa kolareista osallisena on ollut auto. Liikenneturvan mukaan tämä luku on nykytilanteessakin aivan liian suuri.

 

3. Liikenteen päästöt kasvavat (lähde: Trafi 4/2018)

 • Trafin selvityksen mukaan kevytautoja voisi tulla liikenteeseen jopa 41 000 kappaletta. Liikenne- ja viestintäministeriössä kevytautoja on arvioitu tulevan liikenteeseen 20 000 kappaletta eli joka tapauksessa huomattavasti enemmän kuin mopoautojen määrä (8 100).
 • Selvityksen mukaan kaikissa kevytauton käyttöönoton skenaarioissa polttoaineen kulutus kasvaa, koska kevytauton kulutus on selvästi suurempi kuin mopon tai mopoauton.
 • Trafin arvion mukaan kevytautolla oletettavasti ajetaan myös enemmän kuin mopoilla.
 • Näin ollen CO2 -päästöt kasvavat Trafin mukaan kaikissa skenaarioissa. Hiilidioksidi-päästöjen kasvun on keskivertoskenaariossa 20%. Viidenneksen kasvu CO2 -päästöissä on merkittävä.
 • Kevytautolakien voimaantulo on siis räikeässä ristiriidassa Suomen liikenteelle asetettujen päästövähennystavoitteiden kanssa, varsinkin kun autojen pakokaasulaitteisto ei toimi suunnitellulla tavalla alhaisissa nopeuksissa (etenkin, jos nopeutta rajoitettaisiin entisestään 60 km/h->45 km/h).

 

4. Toimialan liiketoimintaedellytykset heikentyvät oleellisesti (lähde: Tilastokeskus, Traficom)

 • Mopoautojen myynti on jo lainsäädännän valmistelun ja voimaantulon aikana romahtanut vuosina 2017-2019, eikä niitä käytännössä myydä enää ollenkaan. Kevytautohanke on vaikuttanut myös muiden L-luokan ajoneuvojen myyntiin negatiivisesti. Toimialan liiketoimintamenetykset ovat jo tällä hetkellä n.10 miljoonan euron luokkaa ja kasvavat koko ajan.
 • Lain hyväksymisellä ja sen voimaantulon siirtämisellä on, ja tulee olemaan erittäin merkittäviä taloudellisia haittaoja niille n. 8.100 kansalaiselle, jotka omistavat mopoauton. Mopoautojen jälleenmyyntiarvo on romahtanut ja niiden jälkimarkkinat ovat olemattomat. Arvon alenema tavallisille kuluttajille voidaan laskea kymmenissä miljoonissa euroissa
 • Lisäksi säädetyt kevytautolait ovat vaikuttaneet suoritettujen AM ja A-ajokorttitutkintojen määrän merkittävään vähentymiseen.
 • Mopo- ja moottoripyöräalan toimintaedellytykset ovat Suomessa heikenneet ja heikkenevät radikaalisti tulevaisuudessa, mikäli kevytautolakeja ei kumota. Työllisyysvaikutukset ovat negatiiviset jo tällä hallituskaudella.

 

Lopuksi:

Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaosto ei kannata lakien voimaantulon siirtämistä yhdellä vuodella, vaan kevytautolait on kumottava niin pian kuin se lainsäädännän kannalta on mahdollista. Sen sijaan olisi selvitettävä EU-tasolla, miten liikenneturvallisuutta parhaiten voidaan edistää nuorten kuljettajien, etenkin mopoilijoiden keskuudessa.

 

Kunnioittaen, Teknisen Kaupan Liitto ry

 

Mikko Summa                                                    Hannu Kyyhkynen

Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja           Moottoripyöräjaoston asiamies

 

 

Lisätiedot:

Asiamies Hannu Kyyhkynen, Gsm +358 (0)50 599 4942 tai hannu.kyyhkynen@tekninen.fi

 • Koulutuskalenteri
 • Hallitusohjelmatavoitteet
 • Markkinakatsaus