Nostokurjet eivät kuolleetkaan sukupuuttoon… Toimitila- ja kerrostalorakentaminen nostavat konevuokrauksen kasvuun

Julkaistu 15.12.2015 |

Rakentamisen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna bruttokansantuotetta selvästi
nopeammin ja vauhdittavan osaltaan talouskasvua. Uudisrakentaminen syrjäyttää samalla
korjaamisen veturin roolista talonrakentamisessa. Forecon Oy:n raportin mukaan
uudistalonrakentamisessa kasvavat erityisesti runsaasti vuokrakoneita käyttävät toimitilasekä
kerrostalorakentaminen. Lisääntyvä konekysyntä merkitsee samalla vuokrakoneiden
markkinaosuuden kasvua.

Rakentaminen on ollut valopilkku viime aikoina julkistetuissa tilastoissa ja barometreissa.
Edellisessä, toukokuun rakennuskoneiden käytän ennakointiraportissa, ennakoitu rakentamisen ja
rakennuskonekäytön kasvu ensi vuonna on toteutumassa, vaikka talouden ennusteita on jälleen
pudotettu, viimeksi viime viikolla.

Rakentamisen kasvun taustalla ovat matalat korot, asuntojen tarve kasvupaikkakunnilla,
korjausikään tulevan rakennuskannan, erityisesti asuinkerrostalojen kasvu sekä monien suurten,
monivuotisten hankkeiden käynnistyminen. Suuria hankkeita on mm. liike-, sairaala-, hotelli-,
teollisuus- (sellutehdas, biovoimalaitokset, datakeskukset,..) sekä liikenteen ja logistiikan
kentässä. Myös monet infrahankkeet ovat luoneet ja luomassa edellytyksiä
talonrakennushankkeille juuri tällä hetkellä (Länsimetro, Kehärata, Tampereen rantatunneli,..).

Rakentaminen on painottumassa voimakkaasti pääkaupunkiseudulle sekä myös Tampereen
alueelle. Niiden ulkopuolella näkymät ovat monin paikoin edelleen heikot. Talouden lähivuosien
kasvuennusteiden leikkaaminen tulee hidastamaan uudisrakentamisen kasvua taas ensi vuoden
jälkeen. Tämä tuo liiketoimintapotentiaalia konevuokraajille, koska lyhyen kasvujakson takia oman
konekannan kasvattamiseen liittyy riskejä; korvausinvestoinnit ovat eri asia.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrauksen volyymi kasvaa tänä vuonna prosentilla.
Vuokraustoiminnan arvo tulee tänä vuonna olemaan 620 miljoonaa euroa. Siitä rakentamisen
(talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamisen) osuus on noin 73 %. Loppuosa sisältää
vuokrauksen muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja
yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin. Rakentamisen haastavassa
suhdannetilanteessakin vuokrakoneiden osuus rakentamisessa on noussut.

Ensi vuonna uudisrakentamisen konevuokraukseen ennakoidaan 6 % kasvua, kun kuluva vuosi on
3 prosenttia miinuksella. Myös asuinrakentamisen konevuokraus kääntyy ensi vuonna kolmen
laskuvuoden jälkeen kasvuun.

Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö on tänä vuonna parin prosentin kasvussa, mutta ensi vuonna
rakentamisen reipas kasvu (monissa ryhmissä yli 15 %), nostaa konevuokrauskysyntää lähes 10
prosenttia. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa ja sen osuus on lähes
60 % uudisrakentamisen konevuokrauksesta.

Kerrostalorakentamisen osuus uudistuotannon konevuokrauksesta on reilu viidesosa. Sen
vilkastuminen näkyy ensi vuonna erityisesti torninosturien kysyntänä (+7 %).

Rakennemuutokset uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ja omakotitaloista kerrostaloihin
näkyvät myös kysyntänä eri koneryhmiin kuin aiemmin. Koko kuluttajavetoinen rakentaminen on
laskussa, mikä voi näkyä entisestään pienten paikkakuntien rakennuskonevuokraamoissa.

Konevuokraus korjausrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna 4 ja ensi vuonna 2 prosenttia. Tänä
vuonna kasvua ovat vauhdittaneet asuntoyhtiöille myönnetyt valtion korjausavustukset, mutta
niiden vaikutus päättyy. Korjausrakentamisen kasvu on näkynyt erityisesti teline- ja
suojauskaluston kysynnässä, jonka kasvu ensi vuonna on 3 %.

Rakennuskonekysyntä kasvaa ensi vuonna kaikissa tärkeimmissä koneryhmissä. Volyymin
muutos, ei sisällä hinnanmuutosta.

Rak.koneiden vuokramarkkinat koneryhmittäin, rak.konemark.ennuste 2016

Rakennuskustannusindeksin konekustannukset ovat pysyneet vuodesta 2000 lähes samalla
tasollaan, kun työn kustannukset ovat nousseet yli 35 %. Tämä on merkittävää rakennuskoneiden
yleistymiselle ja rakentamisen tuottavuudelle. Koneiden käyttö tehostaa työn tekemistä ja
turvallisuutta. Lisäksi koneiden suorituskyky, ominaisuudet ja toiminnallisuus paranevat jatkuvasti.

Lue lisää suhdanneraportista.

 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus