Tuotteen dokumentaation oltava kunnossa

Julkaistu 10.2.2010 |

EY-tuomioistuin on tehnyt päätöksissään merkittäviä kannanottoja tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi Euroopan talousalueella.

Kahdessa Suomesta lähtöisin olevassa tapauksessa linjataan konedirektiivin tulkintaa.

– Nämä tapaukset ovat selkiyttäneet sekä jakelijan että valvovan viranomaisen asemaa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on parantunut, kunhan tuotteen dokumentaatio on kunnossa, johtaja HeikkiOjanperäTeknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksestä sanoo.

Vuonna 2005 tehdyssä päätöksessä tuomioistuin totesi, että yksittäistä jakelijaa ei voi panna vastuuseen sinänsä turvattomaksi osoittautuneen koneen puutteista – tässä tapauksessa Yonemoton särmäyspuristin – eikä koneen aiheuttamista vahingoista, jos laite on sellainen kuin valmistaja on sen suunnitellut ja valmistanut. Tämä edellyttää, että jakelija ei ole tehnyt laitteeseen muutoksia ja että laitteen dokumentointi on kunnossa.

Konevalmistaja varustaa tuotteensa pysyvästi kiinnitetyllä CE-merkinnällä ja antaa niin sanotun vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Vakuutuksessaan valmistaja ottaa kantaa laitteeseen – luetellaan kaikki se oleellinen lainsäädäntö ja vaatimukset, jotka tuote täyttää valmistajan riskinarvioinnin ja suunnittelun perusteella.

Näiden lisäksi valmistajalla on oltava hallussaan niin kutsuttu tekninen tiedosto eli laitteen suunnitteludokumentit, jotka on viranomaisen vaatiessa esitettävä. Teknisestä tiedostosta vastaava henkilö tulee nimetä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Asianmukainen dokumentointi takaa markkinoitavuuden

Vuoden 2007 päätöksessä arvioitiin tarkastavan viranomaisen oikeutta puuttua laitteen markkinointiin, jos siinä epäillään olevan turvallisuuspuutteita. Tässä AGM:n kaksipilarinostinta koskeneessa tapauksessa tuomioistuin totesi, että jos koneen dokumentointi on asianmukainen, sen oletetaan olevan vaatimusten mukainen, eikä sen markkinointiin voi yksittäistapauksessa puuttua.

Jos viranomainen katsoo tuotteen olevan turvaton, sen poistamiseksi markkinoilta tulee noudattaa niin sanottua ilmoittamismenettelyä komissiolle eikä kohdistaa toimenpiteitä esimerkiksi suoraan jakelijaan.

Ojanperän mukaan viranomaiset ovat usein ajatelleet, että valmistaja ja jakelija olisivat yhteisvastuussa turvallisuusasioista. Jakelijalla ei kuitenkaan ole tähän edellytyksiä, sillä jakelijan asiantuntemus perustuu valmistajalta saatuun tietoon. Valmistaja puolestaan on hankkinut tuotteilleen tarpeellisen sertifioinnin ja dokumentaation, joita jakelija käyttää omassa toiminnassaan.

Uusien tulkintojen mukaisesti on useita teknisen kaupan hyödykkeitä asetettu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä käyttö- ja markkinointikieltoon. Päätökset on perusteltu sillä, että jakelija ei ole kyennyt esittämään lain vaatimaa dokumentaatiota.

Täydennyksiä konedirektiiviin

– Vuoden vaihteessa konedirektiivin piiriin tuli myös niin sanottu osittain valmis kone, mikä merkitsee, että osittain valmiiseen koneeseen tulee sisältyä liittämisvakuutus. Jakelija huolehtii myös tässä tapauksessa siitä, että dokumentit kulkevat tuotteen mukana, Ojanperä sanoo.

Yksi uutuus on myös se, että koneen valmistajan pitää ilmoittaa sellaisen henkilön nimi, jonka kautta koneen tekninen dokumentaatio on saatavissa Euroopan talousalueella.

Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös markkinavalvonta-asetus, jolla harmonisoidaan markkinavalvontaa läpi Euroopan. Tämä NLF (new legislative framework) on konedirektiiviä laajempi ja se tähtää tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen sekä yhdenmukaisiin käytäntöihin.

– Huolimatta pitkästä lainsäädäntöhistoriasta vapaa liikkuvuus on vielä vasta kehittymässä. Palveluiden puolella ei olla vielä niinkään pitkällä kuin tavaroiden puolella ollaan. Asioita linjataan jatkuvasti muun muassa oikeustapauksin, Ojanperä sanoo.

Antti J. Lagus

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus